Algemene voorwaarden

 

1) Definities

Opdrachtnemer: Eén met je paard vertegenwoordigd door Janneke Buddendijk

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van opdrachtnemer in de vorm van een natuurlijk persoon of organisatie.

Product: fysieke objecten, zoals daar zijn halsters, cursusmaterieel, diervoeders

Dienst: een masterclass, coachingstraject of een andere activiteit, individueel of in groepsverband.

Cliënt: een deelnemer aan een activiteit of gebruiker van een dienst. Dit kan de opdrachtgever zelf betreffen of een door hem gestuurd persoon, zoals, maar niet beperkt tot, een vriend, familielid of werknemer.

Deelname overeenkomst: indicatie van te verwachten prijzen per dienst en/of met beperkte geldigheidsduur (=bijv. één maand). Opdrachtnemer is niet verplicht tot levering tegen gestelde prijzen tenzij de Opdrachtovereenkomst door beide partijen is ondertekend én onder de voorwaarden dat er voldoende deelnemers aangemeld zijn voor genoemde activiteit.

 

2) Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de ingehuurde collega's van Eén met je paard.

 

3) Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het invullen en ondertekenen van een overeenkomst. De betalingsverplichting vloeit voort uit het tot stand komen van een overeenkomst.

 

4) Tarieven

4.1     Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen tarieven op jaarbasis te verhogen bij onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden.

4.2     In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten van Opdrachtnemer, tenzij expliciet vermeld in de offerte. Deze worden separaat en op nacalculatie gefactureerd. In de prijs zijn niet begrepen maaltijd- en overnachtingskosten van Opdrachtgever, tenzij expliciet vermeld in de offerte. Deze worden separaat en op nacalculatie gefactureerd.

4.4     Per activiteit kan een minimaal aantal deelnemers vereist gesteld worden. Deze voorwaarde zal duidelijk in overeenkomst vermeld, waarbij onvoldoende deelnemers een reden tot ontbinding van de Opdrachtovereenkomst kan zijn.

 

 

5) Divers

5.1     Adviezen van Eén met je paard zijn 'naar beste kunnen' en 'naar beste eer en geweten'.

5.2     De opdrachtgever en/of cliënt zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van Eén met je paard hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5.3    De cliënt geeft indien anders aangegeven hierbij toestemming om geschreven recensies, foto's of video's (alleen met voornaam vermeld) te tonen op het internet.

 

 

6) Betalingsvoorwaarden

6.1     Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling in zijn geheel voor aanvang van de activiteit.

6.2     Indien niet wordt voldaan aan het in 5.1 gestelde heeft Eén met je paard het recht de overeenkomst te ontbinden, de activiteit(en) te annuleren en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen. Eventuele kosten voor aanmaning en incasso zullen op Opdrachtgever worden verhaald en kunnen niet in mindering worden gebracht op het openstaande bedrag. Opdrachtgever is gerechtigd hiervoor een derde partij in te schakelen.

 

 

7) Annulering door de Opdrachtgever

7.1     Gehele of gedeeltelijke annulering door de Opdrachtgever dient als volgt te geschieden;

  • bij annulering tot een maand (30 dagen) voor aanvang van het traject: bij trajecten wordt het volledige bedrag terugbetaald.
  • tussen 1 en 4 weken (7 en 29 dagen) voor de aanvangsdatum van het traject of de (bedrijfs)training wordt geannuleerd: 50% van het volledige bedrag wordt terugbetaald.
  • tussen 1 week (7 dagen) voor de aanvangsdatum van het traject wordt geannuleerd: 0% wordt terugbetaald.

 7.2    Bij te late annulering door Opdrachtgever wordt de coaching als uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd.

 

8) Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1     Eén met je paard heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Hieronder vallen ook meteorologische omstandigheden en overmacht.

8.2     Eén met je paard heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een activiteit onvoldoende deelnemers zijn.

 

9) Aansprakelijkheid

9.1     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever en/of cliënt, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Eén met je paard verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

9.2     Niet voor vergoeding in aanmerking komen vervolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

9.3     Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Eén met je paard nimmer aansprakelijk.

9.4     Het Nederlands recht is van toepassing.